Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Sárkány Péter András EV. (1116 Budapest, Kamilla u. 2/b., nyilvántartási szám: 54823217, a továbbiakban: Sárkány Péter András EV., vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a szupertaplalekok.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli Ügyfeleink személyes adatait.

Elkötelezettek vagyunk Ügyfeleink személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. Sárkány Péter András EV. bizalmasan kezeli a személyes adatokat, és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

2.1 Sárkány Péter András EV., mint adatkezelő adatai, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Sárkány Péter András EV.
Székhelye: 1116 Budapest, Kamilla u. 2/b.
nyilvántartási szám: 54823217

Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen: info@szupertaplalekok.hu

2.2 A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, érintett vagy ügyfél).

2.3 Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

2.4 Alapelvek

Sárkány Péter András EV., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.5 Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.

3. Sárkány Péter András EV. adatkezelései

3.1 A https://szupertaplalekok.hu/ honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: látogatás dátuma, ideje, meglátogatott oldalak címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: 2 év.

3.2 Adattovábbítás

Sárkány Péter András EV. tevékenysége során az adatkezelésben érintett felek:

 • Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Tárhelypark Kft. (1122 Budapest, Gaál József út 24., E-mail: info@tarhelypark.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.
 • Könyvelési feladatokat az Erika és Béla Bt. (6600 Szentes, Soós u. 1. T: 06 63 560 520) lát el.

A portál html kódja Sárkány Péter András EV.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez Sárkány Péter András EV. a Google Analytics szolgáltatást alkalmazza. Ezekről bővebben a: Google analytics oldalon lehet olvasni.

3.3 Sárkány Péter András EV. webáruházi vásárlás adatkezelése

Vásárolni látogatóként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.
Az adatkezelés célja: Sárkány Péter András EV. webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok (név, email cím, cím, telefonszám, IP cím), ügyfélszám.

Az adatkezelés időtartama: az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 év után törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:
Termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerülhet a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke a FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.), a Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.), és a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére.

3.4 Számlamásolatok megőrzése

Az adatkezelés célja: Sárkány Péter András EV. „a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségének” teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: számla másolata (rajta a vásárló neve, címe)

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

3.5 Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során Ügyfelünknek kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet Sárkány Péter András EV.-vel.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel Sárkány Péter András EV.-vel, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ügyfél által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül,  Sárkány Péter András EV. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az Ügyfél írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül Sárkány Péter András EV. a panasz másolatát 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

4.1 Az Ügyfél jogai

Az GDPR 15-20 cikkei alapján az Ügyfél jogosult arra, hogy Sárkány Péter András EV. által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy az Ügyfél hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Ügyfél a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Sárkány Péter András EV. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Sárkány Péter András EV. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet Sárkány Péter András EV. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Sárkány Péter András EV. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésre Sárkány Péter András EV. tájékoztatást ad a címzettekről.

4.2 Hozzáférés joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy Sárkány Péter András EV.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Ügyfél jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Sárkány Péter András EV. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül az Ügyféltől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.3 Helyesbítés

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére Sárkány Péter András EV. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére Sárkány Péter András EV. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat Sárkány Péter András EV. jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot Sárkány Péter András EV. nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére Sárkány Péter András EV. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Sárkány Péter András EV. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Sárkány Péter András EV.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Sárkány Péter András EV. előzetesen tájékoztatást nyújt az Ügyfélnek.

4.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Sárkány Péter András EV. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Sárkány Péter András EV. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az Ügyfél jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat Sárkány Péter András EV. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.1

4.8 Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet Sárkány Péter András EV. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

4.9 Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Sárkány Péter András EV. által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

4.10 Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

Sárkány Péter András EV. az Ügyfél adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Sárkány Péter AndrásEV. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Sárkány Péter András EV. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót. Ebben az esetben Sárkány Péter András EV. a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról Sárkány Péter András EV. mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.